تازه اسب زین شده اتان به تاخت سوی کامیابی 

 

نوروزتان مبارک 

 

تنتان سالم،دلتان شاد... 

 

" ادریس "